RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo!

 • Zgodnie z wymaganiami  art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Państwa, że : 
 • Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa  dane jest:   Futurecode – Jakub Lasek, Zebrzydowice 411, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 5512484759, REGON: 361772289, e-mail: admin (at) kontakt@terapeutadladziecka.pl  zwany dalej „Administratorem”.
 • Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  • założenia indywidualnego profilu na stronie www.terapeutadladziecka.pl i jego administrowania,  na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do założenia profilu. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie wycofana.  W przypadku wycofania zgody, przechowywane przez nas informacje zostaną usunięte;
  • wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku dostępnego na  indywidualnym profilu na stronie www.terapeutadladziecka.pl, na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw.z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1999 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • realizacji zawarcia z Państwem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • zapewnienia komunikacji z Państwem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.terapeutadladziecka.pl, na podstawie uprzednio udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • informowania użytkowników Platformy o praktyce zawodowej Terapeutów, w tym jego specjalizacjach, miejscach przyjmowania  pacjentów w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, co stanowi Naszą samodzielną podstawę dla przetwarzania zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. na potrzeby rachunkowości,  wystawienie faktur, względów podatkowych, archiwalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • wysyłania do Państwa newslettera, na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody, co jest zgodne z  art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera. Pozyskane dane mogą służyć anonimowo do retargetowania na facebooku i instagramie. Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w mojej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  • firmy świadczące usługi dla Administratora, w szczególności w zakresie: obsługi informatycznej serwera, usługi sms, biuro księgowe, na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych. Każde inne działanie związane z przekazaniem danych będzie odbywać się wyłącznie na podstawie zawartej umowy.
  • upoważnione na podstawie obowiązującego prawa podmioty i instytucje administracji publicznej i samorządowej. 
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju poza Unię Europejską, dane są przechowywane na zabezpieczonych serwerach w Niemczech 
 • Dane osobowe będziemy przetwarzać nie dłużej niż to konieczne, w szczególności:
  • na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez Nas, w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
  • jeżeli Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów wysyłania newslettera, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach, kiedy o tę zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania tej zgody;
  • po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Państwa dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres, zgodny z obowiązującymi  u Nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
 • Mają Państwo prawo do: 
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  • usunięcia swoich danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
  • ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez Nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są Nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od Nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić Nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa;
 • W celu realizacji swoich praw prosimy kontaktować się pod adres email:  kontakt@terapeutadladziecka.pl
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc zawrzeć z Nami umowę, skorzystać z naszych usług czy w celu skontaktowania się z Nami.  Traktujemy Państwa zgodę, jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.
 • Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności