Regulamin

Regulamin witryny www.terapeutadladziecka.pl

Słownik:

 1. Użytkownik: osoba fizyczna, korzystająca z usług Platformy www.terapeutadladziecka.pl.

 2. Terapeuta: mianem Terapeuty określamy fachowcę posiadającego przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz umiejętność organizacji zajęć w obszarze, w którym się specjalizuje. Każdy Terapeuta musi posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu zawodu w tym posiadać wykształcenie medyczne lub niemedyczne z obszaru psychopedagogiki. Tworząc Indywidualny Profil Terapeuty użytkownik zaświadcza, że ma odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia terapii. 

 3. Profil: konto oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczone indywidualnie ustalanym przez Terapeutę hasłem. Na profilu gromadzone są dane (takie jak dane adresowe, podstawowe informacje o sobie) podane przez Użytkownika. 

 4. Platforma: platforma internetowa prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.terapeutadladziecka.pl

Obszary działalności Platformy www.terapeutadladziecka.pl: 

 1. Publikowanie informacji o działalności Terapeutów dziecięcych skatalogowanych według rodzaju prowadzonej przez nich terapii.

 2. Umożliwianie wyszukiwania Terapeutów pod względem specjalności oraz lokalizacji.

 3. Prowadzenie newslettera - powiadamia użytkowników o nowych informacjach na stronie oraz jego przesyłanie za uprzednią zgodą osoby fizycznej. 

 4. Umożliwianie Terapeutom podawania informacji takich jak dane adresowe gabinetów, informacje o sobie (wykształcenie, doświadczenie itp.).

 5. Publikowanie artykułów powiązanych z tematem terapii i rozwoju dzieci.

 6. Dostarczanie terapeutom narzędzi płatnych usprawniających prowadzenie gabinetu - kalendarza wizyt, opcji SMS. Dla terapeutów korzystających z płatnej opcji kalendarza i opcji SMS jest osobny regulamin.  

Postanowienie ogólne

 1. Platforma www.terapeutadladziecka.pl informuje użytkowników Internetu o działalności Terapeutów oraz ich praktyce zawodowej, czerpiąc podstawowe informacje z dostępnych w Internecie publicznych źródeł. Terapeuta może bezpłatnie i samodzielnie umieścić dodatkowe informacje na swoim profilu. 

 2. Terapeuta ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego na Platformie.     

 3. www.terapeutadladziecka.pl  może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, które są niezbędne dla świadczenia tych usług. W szczególności Usługodawca może zawierać umowy, których celem będzie:

  1. zapewnienie wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych,

  2. oznaczenie miejsca wykonywania praktyki zawodowej Terapeutów na mapach internetowych.

 4. Dostęp do większości usług Platformy jest bezpłatny. Platforma www.terapeutadladziecka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług lub płatne funkcjonalności świadczonych                 w ramach Platformy, o czym zobowiązuje się poinformować z wyprzedzeniem.  

 5. Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Platformy albo z pracami konserwatorskimi systemu. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, chyba, że dotyczą płatnej funkcji TERAPEUTA PLUS. Wówczas obowiązuje postanowienie § 7 REGULAMINU TERAPEUTA PLUS

 6. Na Platformie www.terapeutadladziecka.pl znajduje się zbiór Terapeutów. Informacje które są umieszczane to: nazwa firmy oraz dane kontaktowe. Terapeuta ma możliwość darmowego uzupełnienia profilu o dodatkowe informacje takie jak: imię, nazwisko, specjalizacja, o mnie, dane adresowe, edukacja, doświadczenie zawodowe. Ma także możliwość umieszczenia zdjęć, będących jego własnością, przedstawiających wizerunek własnej osoby. Nieakceptowane są zdjęcia przedstawiające wizerunek inny niż własna osoba. 

 7. Portal ma jedynie na celu ułatwienie Użytkownikowi znalezienie odpowiedniego Specjalisty i ewentualnego kontaktu bez pośrednictwa Portalu. Konsultacje, porady, w tym konsultacje medyczne świadczone są wyłącznie w drodze bezpośredniego kontaktu między Specjalistą a Użytkownikiem, za które Portal nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Osoba zakładająca konto powinna być Terapeutą zajmującym się dziećmi i/lub młodzieżą, 

 9. Administrator oświadcza, że wszelkie materiały zawarte na profilach Specjalistów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług Specjalistów. Informacje dotyczące Specjalistów  zostały zamieszczone w Portalu lub przekazane do zamieszczenia w Portalu przez Specjalistów.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i poprawność zamieszczonych w Portalu informacji na temat Specjalistów. Administrator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych za pomocą profili Specjalistów lub Gabinetów i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 11. Mianem Terapeuty określamy fachowców posiadających przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz umiejętność organizacji zajęć w obszarze w którym się specjalizuje. Każdy terapeuta musi posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu zawodu w tym posiadać wykształcenie medyczne lub niemedyczne z obszaru psychopedagogiki. 

 12. Profile Terapeutów pracujących metodami “alternatywnymi” (które nie mają solidnych podstaw naukowych) nie będą akceptowane.

 13. Usługodawca bez podania przyczyny ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Terapeuty (w tym zdjęcia), a opublikowane usunąć.

 14. Informacje widoczne na profilach, uzupełniane są przez Terapeutów (poprzez indywidualne wypełnienie formularza) oraz pochodzą z ogólnodostępnych i powszechnych  źródeł internetowych, takich jak bazy firm oraz indywidualne strony www. 

 15. Platforma www.terapeutadladziecka.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i aktualność informacji na profilach Terapeutów. 

 16. W przypadku, w którym dany Terapeuta nie widnieje na Platformie www.terapeutadladziecka.pl, może on samodzielnie wprowadzić swoje dane poprzez zarejestrowanie się na stronie, a następnie założenie Profilu.

 17. Warunkiem uzupełniania/założenia Profilu jest zarejestrowanie się na Platformie. Jeden Terapeuta może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Terapeutów. Profile powtarzające się będą usuwane.

 18. Profil utworzony lub potwierdzony przez Terapeutę oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”. Administrator Platformy ma 48 godzin na zatwierdzenie lub odrzucenie profilu.

 19. Na Profilu zweryfikowanym Terapeuta otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:

  1. edytować (oraz dodawać) informacje o sobie,

  2. dodawać zdjęcia.

 20. Terapeuta może zamieszczać swoje zdjęcie, które są jego własnością   i umożliwiają rozpoznanie jego osoby. Zamieszczając zdjęcie na Platformie, Terapeuta wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku ,na podstawie odrębnej, uprzednio wyrażonej zgody, co jest zgodne z art. 81 ustawy ustawy z dnia 4 lutego 1999 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Treść zgody:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1999 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wykorzystanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, wizerunku na czas nieokreślony oraz nieodpłatne rozpowszechnianie moich danych osobowych, w tym wizerunku  w celach:  informacyjnych związanych z prowadzoną przez usługodawcę działalności w następujących formach/poprzez zamieszczenie:

               -   na stronie internetowej www.terapeutadladziecka.pl    

 

                      ☑Wyrażam zgodę*  ☑nie wyrażam  zgody*  

 

Zostałem poinformowany, iż wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie jest równie łatwe jak jej wyrażenie. Zgodę można wycofać wysyłając żądania na adres pocztowy bądź też mailowy kontakt@terapeutadladziecka.pl..

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie   internetowej    www.terapeutadladziecka.pl   w zakładce  RODO.

 1. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, zdjęć które nie są własnością osoby umieszczającej je na Profilu.

 2. Terapeuta ma możliwość umieszczać zdjęcia w formatach: png., jpg. oraz rozmiar max. 1200-1600 pikseli. Do jednego Profilu Terapeuty można dodać jedno zdjęcie.

 3. Zamieszczając zdjęcie na Platformie, Terapeuta wyraża wyraźną zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Udziela Platformie www.terapeutadladziecka.pl niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia na Platformie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub bezprawności treści umieszczonych na Portalu osoba ma prawo zgłosić to za pomocą odpowiedniej wiadomości mailowej na adres kontakt@terapeutadladziecka.pl. W szczególności gdy opublikowane treści naruszają prawa autorskie osoby trzeciej lub jej dobra osobiste a także jeżeli w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca niezwłocznie podejmuje odpowiednie kroki w celu weryfikacji otrzymanego zgłoszenie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informuje zgłaszającego o krokach podjętych w celu usunięcia uchybień.

 5. Artykuły i wszelkie informacje umieszczane na portalu nie zawierają diagnozy - czy to medycznej czy rozwojowej dziecka, a jedynie wskazówki dotyczące rozwoju dzieci. Artykuły wyświetlane na portalu nie zastąpią wizyty u Terapeuty. 

 6. Zarówno terapeuta jak i każdy użytkownik może dobrowolnie zapisać się do Newslettera. Zapisując się do Newslettera Użytkownik: 

  1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od terapeutadladziecka informacji o aktualnościach, wydarzeniach, promocjach na podany adres email.  

  2. Użytkownik w każdym momencie może wycofać powyższe zgody. W tym celu należy poinformować o tym Administratora drogą mailową: kontakt@terapeutadladziecka.pl

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację na Platformie lub rejestrację za pomocą serwisu Facebook. 

 2. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu, bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń, z zastrzeżeniem wyrażenia odrębnych zgód na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz na przesyłanie newslettera.  

 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych. 

 5. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, (w tym przypadku Terapeuta) przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie wyłącznie w niezbędnym zakresie  określonym w umowie o świadczenie usług.

 6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Terapeuta zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

 8. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Rezygnacje prosimy składać na adres e-mail: kontakt@terapeutadladziecka.pl

 9. Jeżeli Terapeuta posiada Profil na Platformie, ale nie wyraża na to zgody, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego jego usunięcia. Wówczas prosimy o informację drogą mailową na adres e-mail: kontakt@terapeutadladziecka.pl 

 10. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do umieszczonych przez siebie danych osobowych - umożliwia ich przetwarzanie. 

 11. Utworzenie nowego Profilu lub zweryfikowanie przez Terapeutę istniejącego Profilu wymaga uzupełnienia danych. Terapeuta może zostać poproszony o weryfikację uprawnień do wykonywania zawodu czy posiadanych kwalifikacji. 

 12. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim i korzystania z nie swoich Kont.

 13. Terapeuta może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.

 14. Terapeuci są odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. 

 15. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez materiały umieszczone na Platformie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.

 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami na Platformie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 17. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Platformy  odbywa się na własną odpowiedzialność, a Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług. 

 18. Platforma www.terapeutadladziecka.pl nie gwarantuje Terapeutom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Wszelkie zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adres e-mail: kontakt@terapeutadladziecka.pl 

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Terapeuta ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do której ma wyłączny dostęp.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

 4. Platforma www.terapeutadladziecka.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji dotyczących Terapeutów. 

 5. Każdy Terapeuta zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI KALENDARZ I SMS: TERAPEUTA PLUS

§ 1

Postanowienie ogólne

 1. Z chwilą rejestracji Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest nierozłączną częścią umowy.

 2. Aktywny Pakiet Terpeuta PLUS uprawnia do korzystania z kalendarza online oraz zautomatyzowanej wysyłki przypominającego SMS do pacjentów. 

 3. Usługa TERAPEUTA PLUS jest przeznaczona dla zarejestrowanych użytkowników jako terapeuci, którzy posiadają konto na terapeutaldaedziecka.pl. Warunki ogólne dla użytkowników można znaleźć tu: https://terapeutadladziecka.pl/regulamin

 4. Warunki  SMS przypominających:

  1. miesięczna Ilość SMS w pakiecie wynosi 150,

  2. w 14-sto dniowym okresie testowym ilość SMS-ów do wykorzystania to 70,

  3. w przypadku niepełnego miesiąca ilość SMS jest proporcjonalna do dni, które pozostały w miesiącu,  

  4. nie ma możliwości zwiększenia ilości SMS w danym miesiącu,

 1. w każdym opłaconym miesiącu  liczba SMS się odnawia. Niewykorzystane SMSy z poprzedniego miesiąca nie przechodzą na kolejny miesiąc.

 2. Treść SMS: treść SMSów do pacjentów jest generowana autmatycznie na podstawie zamieszczonych informacji przez użytkownika w “moim panelu” oraz kalendarzu, a także podstawionego przez Administratorów treść: Imie i Nazwisko (informacja generowana automatycznie z ”moje konto”) w dniu (....) (informacja generowana automatycznie z “moje konto”) Aby odwołac, prosze o kontakt pod nr: (informacja generowana automatycznie z “moje konto”.

Przykładowa wiadomość:

Anna Kowalska przypomina o wizycie w dniu 19/12 o 10:00. Aby odwolac, prosze o kontakt pod nr 555666776

 1. Wysyłanie SMS

  1. Ponieważ SMS przypominający jest generowany automatycznie - nie ma możliwości modyfikacji treści inaczej niż poprzez zmianę informacji w “moje konto” oraz zmianę w kalendarzu online,

  2. SMS zostanie wysłany automatycznie “osobie do kontaktu z pacjentem” na numer zapisany w “moi pacjenci - telefon”,

  3. SMS zostanie wysłany automatycznie na: (w zależności od ustawień użytkownika)  24 lub 48 godzin przed umówionym spotkaniem,

  4. SMS może zostać wysłany jedynie na polski numer telefonu;

  5. W wysyłce SMS pośredniczy firma: dcs.pl Sp. z o.o. , z którą Administrator jako podmiot przetwarzający ma podpisaną umowę podpowierzenia danych osobowych za zgodą Administratora - Terapeutów.

§ 2

Warunki korzystania z kalendarza

 1. Korzystanie z funkcji kalendarz jest dostępne dla użytkowników z pakietem TERAPEUTA PLUS oraz w czasie okresu próbnego (wersja demonstracyjnaj). Każdemu użytkownikowi przysługuje 14 dni okresu próbnego. Z okresu testowego można skorzystać tylko raz, chyba, że usługodawca wyraźnie zezwoli inaczej (np. w czasie akcji promocyjnych nowych funkcjonalności). Skorzystanie z okresu darmowego nie zobowiązuje użytkownika do późniejszego wykupu usługi.

 2. Kalendarz umożliwia zapisanie danych pacjentów, umawianie cyklicznych spotkań, robienie notatek (bez podania danych o stanie zdrowia), ustawianie przypomnień o wizycie w formie SMS.

 3. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do kalendarza i jego funkcji - po aktywacji płatnej wersji pakietu TERAPEUTA PLUS usługa jest automatycznie przedłużana na kolejny miesiąc. 

  1. usługa jest automatycznie przedłużana bezterminowo chyba, że wystąpią przesłanki do jego wyłączenia:

   1. zaległości w fakturach

   2. zmiany warunków umowy (patrz: § 4. p. 4), 

   3. rezygnacja użytkownika z korzystania z usługi (patrz: § 2. p. 4)

 4. rezygnacja z usługi możliwa jest poprzez napisanie przez użytkownika maila do usługodawcy na adres: kontakt@terapeutadladzicka.pl. Usługa zostanie wyłączona na koniec miesiąca w którym został wysłany mail o rezygnacji, chyba, że użytkownik zechce inaczej. 

 5. treści zamieszczane przez Użytkowników:

  1. Użytkownik w ramach korzystania z Pakiety TERAPEUTA PLUS może zapisywać następujące treści:

   1. własne dane w zakładce ‘Mój profil’,

   2. notatki w zakładce Pacjent, (bez podania informacji o stanie zdrowia),

   3. imię i nazwisko pacjenta, imię i nazwisko opiekuna, telefon do kontaktu z pacjentem, usługi 

 6. W celu obsługi informatycznej strony, Terapeuta wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Administrator www.terapeutadladziecka.pl w zakresie dostępu do treści o których mowa  w ust. 5 pkt 1-3  pełni rolę procesora i przetwarza je, zgodnie  z przepisami o ochronie danych osobowych. Po zakończeniu trwania umowy, dane te zostają  przez niego usunięte. Terapeuci jako odrębni administratorzy informują swoich pacjentów o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych oraz o odbiorcach tych danych w klauzuli informacyjnej. 

 7. W celu skorzystania z usługi z płatną opcją kalendarza oraz opcji sms, Terapeuta wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Administrator strony www.tarapeutadladziecka.pl jako podmiot przetwarzający przekazuje dane tj. numer telefonu, imię i nazwisko)   innemu podmiotowi DSC.pl Spółka z o.o. , który zrealizuje usługę z płatną opcją sms na podstawie zawartej umowy z Administratorem.  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.terapeutadladziecka.pl w zakładce RODO.

 8. Administrator www.terapeutadladziecka.pl zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia  najwyższej ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, a także przez podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora. 

 9. Dane przez Usługodawcę są przetwarzane na podstawie uprawnień administratora. Usługodawca (administrator) ma prawo przetwarzać dane na podstawie upoważnienia. Więcej informacji znajdują się w polityce prywatności: https://terapeutadladziecka.pl/polityka-prywatnosci oraz w zakładce RODO.

 10. Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym (art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

 11. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika działań zakłócających funkcjonowanie systemu. 

 12. Użytkownik zobowiązany jest respektowania praw autorskich twórców terapeutadladziecka.pl 

 13. Użytkownik ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo swojego hasła. Korzystanie z Oprogramowania wiąże się z ryzykami typowymi dla ryzyk związanych z korzystaniem z Internetu (złośliwe oprogramowanie czy ataki hakerskie). Zaleca się korzystanie z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania. 

§ 3

Okres próbny

 1. Dla nowych użytkowników istnieje możliwość skorzystania z darmowej wersji próbnej.  W czasie trwania okresu próbnego użytkownik ma dostęp do bezpłatnego pakietu TERAPEUTA PLUS. Okres próbny trwa 14 dni. Po zakończeniu okresu próbnego użytkownik traci dostęp do pakietu TERAPEUTA PLUS, chyba, że wykupi w.w. pakiet. 

 2. korzystanie z okresu próbnego  nie zobowiązuje użytkownika do wykupienia pakietu. 

§ 4

Płatności 

 1. Cena za korzystanie z usługi: Pakiet TERAPEUTA PLUS wynosi 79 zł netto za każdy miesiąc.

 2. Korzystanie z płatnej wersji PAKIETU PLUS możliwe jest po zaakceptowaniu regulaminu oraz zaakceptowaniu warunków poniesienia kosztu abonamentu. Zawarcie umowy obliguje użytkownika do uiszczenia opłaty za usługę w terminie: 7 dni kalendarzowych po wystawieniu faktury za usługę. Pierwsza faktura zostanie dostarczona niezwłocznie po aktywacji usługi. Każda kolejna faktura za pakiet TERAPEUTA PLUS zostanie wystawiona do 7-mego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. 

 3. W celu zachowania ciągłości dostępu do kalendarza pakiet TERAPEUTA PLUS  jest automatycznie przedłużany na kolejny miesiąc na warunkach zaakceptowanych w czasie zatwierdzania warunków. W przypadku, gdy użytkownik chce zrezygnować z usługi należy poinformować o tym usługodawcę drogą mailową Patrz punkt - §2.4

 4. W przypadku zmiany warunków korzystania z pakietu - np. podniesienia ceny użytkownik zostanie o tym poinformowany minimum 31 dni wcześniej - drogą mailową, telefoniczną lub na koncie Użytkownitka - terapeutadladziecka.pl W przypadku zmiany warunków, usługodawca będzie miał możliwość zrezygnowania z usługi na nowych warunkach.

 5. W przypadku aktywacji płatnej wersji Pakietu przed końcem okresu próbnego usługa płatna będzie naliczana po wygaśnięciu okresu próbnego przy zachowaniu ciągłości dostępu do usługi. 

 6. Rozliczenia za pakiet: 

  1. (tu było 6a) okres rozliczeń: pakiet TERAPEUTA PLUS jest usługą miesięczną i jest rozliczany w systemie miesięcznym. (Jeden pełny miesiąc: od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia tego miesiąca). W przypadku rozpoczęcia usługi w czasie trwania miesiąca naliczenia za pakiet naliczanie jest w następujący sposób: ilość dni od dnia aktywacji usługi do końca miesiąca podzielone przez miesięczny koszt usługi,

  2. (tu było 6b) Faktura jest wysyłana wyłącznie drogą elektroniczną.

 7. Opłata abonamentowa jest możliwa za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na konto podane na fakturze.

 8. Wszystkie ceny podawane w Cenniku są cenami netto w złotych polskich i podlegają podwyższeniu o podatek od towarów i usług VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

 9. Akceptacja Regulaminu stanowi zgodę na udostępnianie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług poprzez wysłanie jej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 10. Dane do wystawienia faktury dostarczane są przez użytkownika poprzez umieszczenie ich w zakładce “moje konto” lub też dostarczenie danych drogą elektroniczną na adres: kontakt@terapeutadladziecka.pl. Użytkownik odpowiada za prawidłowość tychże danych.

*Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz sprawności funkcjonowania Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności Portalu mogą być ograniczone albo niedostępne.3. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z przyczyn od niego niezależnych, a są spowodowane działaniem siły wyższej, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności