Regulamin

Regulamin witryny www.terapeutadladziecka.pl

Słownik:

 1. Użytkownik: osoba fizyczna, korzystająca z usług Platformy www.terapeutadladziecka.pl.

 2. Terapeuta: mianem Terapeuty określamy fachowcę posiadającego przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz umiejętność organizacji zajęć w obszarze, w którym się specjalizuje. Każdy Terapeuta musi posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu zawodu w tym posiadać wykształcenie medyczne lub niemedyczne z obszaru psychopedagogiki. Tworząc Indywidualny Profil Terapeuty użytkownik zaświadcza, że ma odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia terapii. 

 3. Profil: konto oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczone indywidualnie ustalanym przez Terapeutę hasłem. Na profilu gromadzone są dane (takie jak dane adresowe, podstawowe informacje o sobie) podane przez Użytkownika. 

 4. Platforma: platforma internetowa prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.terapeutadladziecka.pl

Obszary działalności Platformy www.terapeutadladziecka.pl: 

 1. Publikowanie informacji o działalności Terapeutów dziecięcych skatalogowanych według rodzaju prowadzonej przez nich terapii.

 2. Umożliwianie wyszukiwania Terapeutów pod względem specjalności oraz lokalizacji.

 3. Prowadzenie newslettera - powiadamia użytkowników o nowych informacjach na stronie oraz jego przesyłanie za uprzednią zgodą osoby fizycznej. 

 4. Umożliwianie Terapeutom podawania informacji takich jak dane adresowe gabinetów, informacje o sobie (wykształcenie, doświadczenie itp.).

 5. Publikowanie artykułów powiązanych z tematem terapii i rozwoju dzieci.

 6. Dostarczanie terapeutom narzędzi płatnych usprawniających prowadzenie gabinetu - kalendarza wizyt, opcji SMS. Dla terapeutów korzystających z płatnej opcji kalendarza i opcji SMS jest osobny regulamin.  

Postanowienie ogólne

 1. Platforma www.terapeutadladziecka.pl informuje użytkowników Internetu o działalności Terapeutów oraz ich praktyce zawodowej, czerpiąc podstawowe informacje z dostępnych w Internecie publicznych źródeł. Terapeuta może bezpłatnie i samodzielnie umieścić dodatkowe informacje na swoim profilu. 

 2. Terapeuta ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego na Platformie.     

 3. www.terapeutadladziecka.pl  może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, które są niezbędne dla świadczenia tych usług. W szczególności Usługodawca może zawierać umowy, których celem będzie:

  1. zapewnienie wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych,

  2. oznaczenie miejsca wykonywania praktyki zawodowej Terapeutów na mapach internetowych.

 4. Dostęp do większości usług Platformy jest bezpłatny. Platforma www.terapeutadladziecka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług lub płatne funkcjonalności świadczonych                 w ramach Platformy, o czym zobowiązuje się poinformować z wyprzedzeniem.  

 5. Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Platformy albo z pracami konserwatorskimi systemu. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, chyba, że dotyczą płatnej funkcji TERAPEUTA PLUS. Wówczas obowiązuje postanowienie § 7 REGULAMINU TERAPEUTA PLUS

 6. Na Platformie www.terapeutadladziecka.pl znajduje się zbiór Terapeutów. Informacje które są umieszczane to: nazwa firmy oraz dane kontaktowe. Terapeuta ma możliwość darmowego uzupełnienia profilu o dodatkowe informacje takie jak: imię, nazwisko, specjalizacja, o mnie, dane adresowe, edukacja, doświadczenie zawodowe. Ma także możliwość umieszczenia zdjęć, będących jego własnością, przedstawiających wizerunek własnej osoby. Nieakceptowane są zdjęcia przedstawiające wizerunek inny niż własna osoba. 

 7. Portal ma jedynie na celu ułatwienie Użytkownikowi znalezienie odpowiedniego Specjalisty i ewentualnego kontaktu bez pośrednictwa Portalu. Konsultacje, porady, w tym konsultacje medyczne świadczone są wyłącznie w drodze bezpośredniego kontaktu między Specjalistą a Użytkownikiem, za które Portal nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Osoba zakładająca konto powinna być Terapeutą zajmującym się dziećmi i/lub młodzieżą, 

 9. Administrator oświadcza, że wszelkie materiały zawarte na profilach Specjalistów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług Specjalistów. Informacje dotyczące Specjalistów  zostały zamieszczone w Portalu lub przekazane do zamieszczenia w Portalu przez Specjalistów.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i poprawność zamieszczonych w Portalu informacji na temat Specjalistów. Administrator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych za pomocą profili Specjalistów lub Gabinetów i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 11. Mianem Terapeuty określamy fachowców posiadających przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz umiejętność organizacji zajęć w obszarze w którym się specjalizuje. Każdy terapeuta musi posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu zawodu w tym posiadać wykształcenie medyczne lub niemedyczne z obszaru psychopedagogiki. 

 12. Profile Terapeutów pracujących metodami “alternatywnymi” (które nie mają solidnych podstaw naukowych) nie będą akceptowane.

 13. Usługodawca bez podania przyczyny ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Terapeuty (w tym zdjęcia), a opublikowane usunąć.

 14. Informacje widoczne na profilach, uzupełniane są przez Terapeutów (poprzez indywidualne wypełnienie formularza) oraz pochodzą z ogólnodostępnych i powszechnych  źródeł internetowych, takich jak bazy firm oraz indywidualne strony www. 

 15. Platforma www.terapeutadladziecka.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i aktualność informacji na profilach Terapeutów. 

 16. W przypadku, w którym dany Terapeuta nie widnieje na Platformie www.terapeutadladziecka.pl, może on samodzielnie wprowadzić swoje dane poprzez zarejestrowanie się na stronie, a następnie założenie Profilu.

 17. Warunkiem uzupełniania/założenia Profilu jest zarejestrowanie się na Platformie. Jeden Terapeuta może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Terapeutów. Profile powtarzające się będą usuwane.

 18. Profil utworzony lub potwierdzony przez Terapeutę oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”. Administrator Platformy ma 48 godzin na zatwierdzenie lub odrzucenie profilu.

 19. Na Profilu zweryfikowanym Terapeuta otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:

  1. edytować (oraz dodawać) informacje o sobie,

  2. dodawać zdjęcia.

 20. Terapeuta może zamieszczać swoje zdjęcie, które są jego własnością   i umożliwiają rozpoznanie jego osoby. Zamieszczając zdjęcie na Platformie, Terapeuta wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku ,na podstawie odrębnej, uprzednio wyrażonej zgody, co jest zgodne z art. 81 ustawy ustawy z dnia 4 lutego 1999 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Treść zgody:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1999 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wykorzystanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, wizerunku na czas nieokreślony oraz nieodpłatne rozpowszechnianie moich danych osobowych, w tym wizerunku  w celach:  informacyjnych związanych z prowadzoną przez usługodawcę działalności w następujących formach/poprzez zamieszczenie:

               -   na stronie internetowej www.terapeutadladziecka.pl    

 

                      ☑Wyrażam zgodę*  ☑nie wyrażam  zgody*  

 

Zostałem poinformowany, iż wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie jest równie łatwe jak jej wyrażenie. Zgodę można wycofać wysyłając żądania na adres pocztowy bądź też mailowy kontakt@terapeutadladziecka.pl..

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie   internetowej    www.terapeutadladziecka.pl   w zakładce  RODO.

 1. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, zdjęć które nie są własnością osoby umieszczającej je na Profilu.

 2. Terapeuta ma możliwość umieszczać zdjęcia w formatach: png., jpg. oraz rozmiar max. 1200-1600 pikseli. Do jednego Profilu Terapeuty można dodać jedno zdjęcie.

 3. Zamieszczając zdjęcie na Platformie, Terapeuta wyraża wyraźną zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Udziela Platformie www.terapeutadladziecka.pl niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia na Platformie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub bezprawności treści umieszczonych na Portalu osoba ma prawo zgłosić to za pomocą odpowiedniej wiadomości mailowej na adres kontakt@terapeutadladziecka.pl. W szczególności gdy opublikowane treści naruszają prawa autorskie osoby trzeciej lub jej dobra osobiste a także jeżeli w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca niezwłocznie podejmuje odpowiednie kroki w celu weryfikacji otrzymanego zgłoszenie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informuje zgłaszającego o krokach podjętych w celu usunięcia uchybień.

 5. Artykuły i wszelkie informacje umieszczane na portalu nie zawierają diagnozy - czy to medycznej czy rozwojowej dziecka, a jedynie wskazówki dotyczące rozwoju dzieci. Artykuły wyświetlane na portalu nie zastąpią wizyty u Terapeuty. 

 6. Zarówno terapeuta jak i każdy użytkownik może dobrowolnie zapisać się do Newslettera. Zapisując się do Newslettera Użytkownik: 

  1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od terapeutadladziecka informacji o aktualnościach, wydarzeniach, promocjach na podany adres email.  

  2. Użytkownik w każdym momencie może wycofać powyższe zgody. W tym celu należy poinformować o tym Administratora drogą mailową: kontakt@terapeutadladziecka.pl

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację na Platformie lub rejestrację za pomocą serwisu Facebook. 

 2. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu, bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń, z zastrzeżeniem wyrażenia odrębnych zgód na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz na przesyłanie newslettera.  

 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych. 

 5. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, (w tym przypadku Terapeuta) przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie wyłącznie w niezbędnym zakresie  określonym w umowie o świadczenie usług.

 6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Terapeuta zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

 8. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Rezygnacje prosimy składać na adres e-mail: kontakt@terapeutadladziecka.pl

 9. Jeżeli Terapeuta posiada Profil na Platformie, ale nie wyraża na to zgody, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego jego usunięcia. Wówczas prosimy o informację drogą mailową na adres e-mail: kontakt@terapeutadladziecka.pl 

 10. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do umieszczonych przez siebie danych osobowych - umożliwia ich przetwarzanie. 

 11. Utworzenie nowego Profilu lub zweryfikowanie przez Terapeutę istniejącego Profilu wymaga uzupełnienia danych. Terapeuta może zostać poproszony o weryfikację uprawnień do wykonywania zawodu czy posiadanych kwalifikacji. 

 12. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim i korzystania z nie swoich Kont.

 13. Terapeuta może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.

 14. Terapeuci są odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. 

 15. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez materiały umieszczone na Platformie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.

 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami na Platformie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 17. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Platformy  odbywa się na własną odpowiedzialność, a Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług. 

 18. Platforma www.terapeutadladziecka.pl nie gwarantuje Terapeutom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Wszelkie zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adres e-mail: kontakt@terapeutadladziecka.pl 

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Terapeuta ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do której ma wyłączny dostęp.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

 4. Platforma www.terapeutadladziecka.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji dotyczących Terapeutów. 

 5. Każdy Terapeuta zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. 

 

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności